Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Równi na rynku pracy - 18-24 lata

UWAGA: Rekrutacja do projektu została zakończona.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś I „Osoby młode na rynku pracy” Priorytet Inwestycyjny 8.6 „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie Gwarancji dla Młodzieży”

Realizacja projektu: do 30 czerwca 2016 r.
Termin zakończenia projektu został przesunięty w związku z realizacją jednej z form wsparcia pn. Organizacja zatrudnienia uczestników projektu.

Cel główny projektu: poprawa sytuacji osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:

  1. nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie kursów zawodowych,
  2. wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej
    i autoprezentacji poprzez ukończenie kursów umiejętności podstawowych i grupowych treningów umiejętności społecznych oraz uzyskanie prawa jazdy kat. B,
  3. nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy poprzez ukończenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
  4. podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt stanowi odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wśród przyczyn, które osłabiają pozycję młodzieży na rynku pracy najczęściej wymieniane są: niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, brak umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz  niedostateczne kompetencje miękkie. Działania projektowe są zatem kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowane zostało oddziaływanie doradcze zintegrowane ze szkoleniem zawodowym w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i 6-miesięcznym stażem u pracodawcy. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu. W ramach projektu młodzież mogła uczestniczyć w następujących zajęciach: indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty, indywidualne wsparcie psychologiczne, indywidualne wsparcie klienta – opieka tutorów (dla młodzieży z terenów  wiejskich), kursy zawodowe, kursy językowe, podstawowe kursy komputerowe, Kursy komputerowe o standardzie ECDL, kurs prawa jazdy kat. B, grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem, kurs przedsiębiorczości, treningi umiejętności społecznych, staże zawodowe (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych. 
Ukończenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i kursów ma umożliwić uczestnikom projektu nabycie nowych umiejętności oraz start w dorosłe życie. Do projektu przystąpiło 6180 osób z terenu całego kraju, które pozostają bez zatrudnienia, nie uczą się i nie szkolą w wieku 18-24 lata (w tym 3537 kobiet i 2643 mężczyzn).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany w 293 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

 

Wykaz jednostek realizujących projekt "Równi na rynku pracy - EFS"

Wykaz jednostek realizujących projekt "Równi na rynku pracy - YEI"

 

 
„Równi na rynku pracy – YEI”
Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

„Równi na rynku pracy – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.